Política de protecció de dades
Aquesta Política té per objecte facilitar la informació preceptiva, d’acord amb el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril de
2016, General de Protecció de Dades (“Reglament General de Protecció de
dades”), i normativa addicional aplicable en matèria de protecció de dades
personals, a les persones físiques (d’ara endavant, els “Interessats”) les dades
personals de les quals tracta l’Agència Catalana del Turisme (d’ara endavant,
“ACT”), per la consecució dels seus objectius.
Responsable
Agència Catalana de Turisme
Adreça: Passeig de Gràcia, 105, 08008 – Barcelona (Espanya)
Tel: + 34 934 849 900
Fax: +34 934 849 888
Delegat de protecció de dades
Vostè pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la
adreça postal Passeig de Gràcia, 105, 08008 – Barcelona (Espanya), o a la
següent adreça de correu electrònic: lopd.act@gencat.cat
Dades personals que tracta l’ACT

 • Dades identificatives i de contacte de professionals, empreses i
  organitzacions del mercat turístic
 • Dades identificatives, d’interessos personals i de contacte d’usuaris /
  interessats i/o de consumidors de productes i serveis oferts per l’ACT
 • Dades identificatives, acadèmiques, professionals i de contacte de
  persones interessades a participar en beques, concursos o la borsa de
  treball de l’ACT.
  La falta de comunicació de les seves dades, quan aquesta comunicació sigui un
  requisit legal o contractual o necessari per subscriure un contracte, tindrà com a
  conseqüència la impossibilitat de prosseguir amb el registre corresponent.
  Finalitats
  A l’ACT tractem les dades personals del Interessats per la consecució dels
  nostres objectius, establerts a la Llei 15/2007, de 5 de desembre de 2007, de
  l’Agència Catalana del Turisme.
  L’objectiu fonamental de l’ACT és promocionar Catalunya com a destinació
  turística de referència internacional d’acord amb la seva diversitat, la seva
  qualitat i la seva rendibilitat social i econòmica.
  Això inclou, entre d’altres:
 • Promoure l’oferta turística adaptada a les necessitats dels turistes reals i
  potencials, dels professionals i dels intermediaris vinculats directament o
  indirectament al mercat turístic;
 • Cercar la màxima col·laboració entre tots els agents turístics vinculats a
  la promoció turística, tant en l’àmbit de les administracions com en el
  sector privat;
 • Informar dels productes turístics de Catalunya i fer-ne difusió; o
 • Cercar la màxima notorietat en les accions de comunicació i publicitat.
  En aquest context, les dades personals del Interessats són tractades amb la
  finalitat de comunicar qualsevol informació relacionada amb l’activitat pròpia de
  l’ACT i/o dels departaments competents de la Generalitat de Catalunya en relació
  a la promoció turística de Catalunya. S’elaboren perfils personalitzats
  d’interessos i preferències dels usuaris, interessats en els processos de selecció,
  professionals i consumidors de productes i serveis oferts per l’ACT, especialment
  a través de mitjans electrònics.
  Base jurídica
  El tractament de dades personals per l’ACT es fonamenta amb caràcter general
  en el compliment de les finalitats de promoció, impuls i desenvolupament del
  sector turístic a Catalunya que l’ACT porta a terme com a missió d’interès
  públic:
 • Quan el tractament és necessari per complir una missió realitzada en
  interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a l’ACT tant per la
  Llei 15/2007 de l’Agència Catalana de Turisme, com pel Decret 192/2009
  d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme. (Per
  exemple, portant a terme accions de promoció que contribueixin a
  promocionar Catalunya com a destinació turística de referència o Cercar
  la màxima col·laboració entre tots els agents turístics vinculats a la
  promoció turística).
  No obstant, segons el context, també hi ha tractaments de dades personals que
  realitza l’ACT en base a d’altres condicions, com ara:
 • En ocasions perquè l’Interessat ens ha donat el seu consentiment (per
  exemple subscrivint-se a Newsletters).
 • En d’altres ocasions, perquè el tractament sigui necessari per l’execució
  d’un contracte en que l’Interessat o l’empresa o entitat a la que representa
  sigui part (donat que l’ACT pot dur a terme les seves activitats per mitjà
  de convenis, societats, fundacions o altres fórmules de col·laboració amb
  entitats públiques o privades). També quan l’usuari contracta els
  productes o serveis a través de plataformes com ExperienceCatalunya;
 • La necessitat de complir obligacions legals (per exemple, obligacions de
  naturalesa tributària i laboral en relació al personal de l’ACT, o l’exercici
  de peticions d’accés a la informació pública en compliment de les lleis de
  transparència)
  Destinataris
  En la mesura necessària per a la consecució dels objectius de l’ACT, aquesta
  pot compartir les dades personals dels Interessats amb diferents destinataris:
 • Departament de la Generalitat de la Catalunya competent en matèria de
  turisme, i altres departaments de l’administració de la Generalitat.
 • Administracions publiques, per l’estricte compliment de les obligacions
  legals a les quals ACT està subjecta per raó de la seva activitat
 • Professionals, agents turístics i altres intermediaris vinculats directa o
  indirectament al mercat turístic, tant en l’àmbit de les administracions com
  en el sector privat
 • Proveïdors de serveis administratius, jurídics, comptables i informàtics
  per tal d’aconseguir les objectius de l’ACT
  Transferències a tercers països
  Quan comuniquem dades personals a destinataris ubicats a un tercer país, per
  exemple a una oficina de l’ACT, que no disposi d’una normativa equivalent a
  l’europea, ho fem amb les garanties adequades, que poden consistir en
 • Instruments jurídicament vinculants i exigibles entre les autoritats o
  organismes públics;
 • Signatura d’acords que continguin clàusules tipus de protecció de dades
  adoptades per les autoritats europees competents en matèria de
  protecció de dades;
 • L’ACT pot adherir-se a codis de conducta del sector turístic i/o obtenir
  certificacions en relació a les garanties adequades en matèria de
  protecció de dades.
 • Altres garanties adequades previstes en el Reglament General de
  Protecció de Dades.
  Terminis durant els quals conservem les dades
  Les seves dades es conservaran:
 • únicament mentre siguin necessàries per a la consecució de les finalitats
  específiques per les quals van ser obtingudes en el context corresponent;
 • mentre es mantingui la seva relació amb l’ACT; i/o
 • durant els terminis que en resultin necessaris per tal d’acreditar el
  compliment de les obligacions legals o contractuals de l’ACT, el que pot
  anar lligat a terminis de prescripció legals.
  Drets del Interessats
  Els Interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i
  portabilitat, limitació, oposició al tractament i el dret de no ser objecte d’una
  decisió automatitzada dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, a través de
  les adreces postal i electrònica indicades.,
  Els interessats que han donat el seu consentiment per al tractament de les seves
  dades personals, tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol moment,
  sense perjudici de la legitimació dels tractaments previs a la retirada del
  consentiment.
  Els interessats disposen del dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat
  Catalana de Protecció de Dades (APDCat), a través de las seva seu electrònica
  (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/).